Skip links

Psihijatrija/psihologija – Razlike između psihologa i psihijatra

Jedno od najčešćih pitanja sa kojima se susrećemo u praksi je upravo pitanje o razlikama između psihologa i psihijatara. I jedni i drugi se bave mentalnim zdravljem, ali kako da znam kome i kada da se obratim?

Psihijatri su lekari, psiholozi to nisu. Znači kao prvu distinktivnu odliku između ova dva zanimanja uzimamo akademske razlike- razlike u procesu obrazovanja. Psihijatri su završili Medicinski fakultet, nakon čega i specijalizaciju psihijatrije. Stoga, sve što je vezano za medicinski domen mentalnog zdravlja, mogu raditi isključivo oni. Tako da ne- psiholog Vam ne može prepisati lek, a ukoliko je farmakoterapija indikovana, može Vas uputiti psihijatru, koji će na osnovu svoje stručne procene to učiniti.

Psiholozi završavaju akademske studije psihologije u trajanju od 4 godine, nakon čega se dalje mogu postdiplomski školovati, ali i završiti specijalizaciju iz medicinske psihologije. Psiholozi koji rade na klinikama, usko sarađuju sa psihijatrima, kao i sa lekarima drugih specijalnosti(neurolozima, kardiolozima…), a njihov glavni instrument dijagnostičke procene predstavljaju- različiti testovi. Psihodijagnostika, pomoću testova se koristi u svrhu procene kognitivnih i emocionalnih sposobnosti osobe, kao i za procenu različitih aspekata ličnosti, što nam dalje može pomoći da bolje razumemo uzroke nastanka tegoba i pomoći u njihovom lečenju(koje sprovode psihijatri, lekari).

Što se psihoterapije tiče, njome se mogu baviti i psiholozi i psihijatri, koji su edukovani iz različitih psihoterapijskih modaliteta.

Najbolji pristup pacijentu i pristup koji daje najefikasnije rezultate je integrativni- timska saradnja psihologa, psihijatara, a ukoliko je potrebno i lekara drugih specijalnosti u zavisnosti od prirode tegoba. U Euromediku Vas očekuje stručan tim psihologa i psihijatara, koji je odlično uigran, i omogućava Vam da na jednom mestu pronađete sve što Vam je potrebno iz domena psihijatrije, psihodijagnostike i psihoterapije.