Skip links

Otorinolaringologija – Promuklost (disfonija)

Promuklost je simptom izmenjenog kvaliteta glasa. 

Zapitajmo se za trenutak, kako  zapravo nastaje glas i kojim se to čudesnim mehanizmom vazdušna struja pretvara u ton „koji i gvozdena vrata otvara“. Naime, čovek nema specifičan organ glasa i govora već su organi za disanje i gutanje sekundarno adaptirani za govor tokom evolucije, pri čemu je ključnu ulogu odigrala visoka diferencijacija centralnog nervnog sistema. 

Dakle, centri za glas i govor nalaze se u kori velikog mozga. Dok je glas svojstven i drugim bićima, govor je naučena motorna aktivnost. Predstavlja do sada najsavršeniji vid komunikacije koji je kao takav, isključivo podaren čoveku. Za pravilan glas i govor neophodan je potpuni integritet svih organa koji učestvuju u njihovom formiranju.

Navedimo i periferne organe glasa i govora. To su 1. pluća i dijafragma (aktivator glasa), 2. grkljan sa glasnicama (larinks, generator glasa), i 3. ždrelo, usta i nos sa paranazalnim šupljinama (rezonator  glasa). Za formiranje, održavanje i kontrolu glasa i govora od neobične je važnosti očuvan sluh, koji predstavlja  glavnu kariku u sistemu povratne sprege za kontrolu glasa i govora, takozvanog feed- back mehanizma. Bez očuvanosti sluha osoba koja izgovara glasove nije u stanju da ih kontroliše, pa dolazi do deformacije govora. 

Promuklost, stoga posmatramo sa apekta fonacije kao kompleksne, integralne funkcije čitavog organizma. S obzirom na to, da glas i govor nastaju pre svega kao proizvod tri funkcije organizma, disanja, fonacije i artikulacije, one u jednom trenutku mogu biti  poremećene sve zajedno ili ponaosob. Tada nastaje manifestacija poremećaja glasa, koju  registrujemo kao  promuklost ili disfonija.

Grkljan (larinks) je organ u kome se  izdisajna vazdušna  struja, konvertuje u vibracije glasnica, koje  čujemo kao ton. 

Poremećaji glasa nastaju zbog organskih ili funkcionalnih, primarnih ili sekundarnih i perifernih ili centralnih oštećenja ovih organa, među kojima ipak  postoji velika međusobna izukrštanost. 

Organski  uzroci  promuklosti mogu biti: 1.zapaljenski procesi, 2.alergijska oboljenja, 3.endokrinološki poremećaji, 4.neurološki poremećaji, 5.tumori, 6.raniji hirurški zahvati, 7.povrede, 8.hronična iritacija, 9.kongenitalne anomalije, 10.oštećenja sluha. Funkcionalni uzroci promuklosti opisani su u okviru  hiperkinetske i hipokinetske disfonje, psihogene disfonije i afonije, i spastičke disfonije.

U patofiziološkom pogledu, promuklost nastaje kao posledica udruženosti tri osnovna činioca:  1.nemogućnosti potpunog sklapanja glasnica prilikom fonacije, 2.promene u masi glasnice (nesklad u volumenu između dve glasnice) i 3.poremećaju tenzije glasnice.

Promuklost je „Simptom koji se čuje“. Svaka promuklost koja traje duže od dve nedelje zahteva ORL pregled kojim se omogućava direktna vizualizacija svih struktura koje učestvuju u produkciji glasa. ORL specijalisti zaista su privilegovani u tom smislu, jer mogu direktno prilikom pregleda, koji možete obaviti u EUROMEDIK-u, da uoče i prate najfinije detalje ovog suptilnog organa.

ORL pregled sa laringoskopijom – pregledom larinksa, je jednostavan, bezbolan, obavlja se bez ikakve anestezije ili ukoliko je za pacijenta lako neprijatan može se obaviti u površinskoj, epimukoznoj, aerosol anesteziji. Cilj pregleda je što ranije postavljanje dijagnoze i pravilno lečenje.

Ustanoviti uzrok promuklosti

Anamnezom dobijamo podatak od pacijenta o trajanju promuklosti, načinu pojavljivanja, učestalosti, karakteristikama glasa, eventualno slabosti, grubosti, dahtavosti ili bitonalnosti u glasu,  postojanju potencijalnih okidača, postojanju udruženih simptoma, smetnji sa gutanjem i/ili disanjem, žarenjem, bolom, osećajem stezanja ili grebanja u grlu; postojanje faktora koji menjaju stanje, životne navike, zanimanje,  zloupotreba duvana i/ili alkohola, trenutna terapija, pridružene bolesti i stanja, prethodne hirurške intervencije u opštoj anesteziji.

Detaljan ORL pregled pacijenta i pažljiva procena omogućuju lekaru da odredi ozbiljnost i stepen promuklosti, napravi plan lečenja i obavi trijažu pacijenta radi upućivanja na dodatne dijagnostike preglede. 

To se pre svega odnosi na pregled grkljana-laringoskopiju koju obavlja ORL specijalista, takođe u Euromediku. Veoma je važna rana vizualizacija grkljana i glasnica kod izmenjenog glasa. Praktično svaka promuklost koja traje duže od četiri nedelje  zahteva laringoskposki pregled, odnosno i ranije ukoliko postoji sumnja na ozbiljan uzrok.

Konzervativno lečenje 

Nakon pregleda ORL specijaliste konzervativno lečenje u Euromediku usmereno je na:

     1.  medikamentozno lečenje uzroka promuklosti: antibioticima prema antibiogramu, kortikosteroidnnom terapijom, antihistaminicima, polivitaminskom terapijom, lečenje druge osnovne bolesti, psihološka suportacija,

  1. inhalaciona terapija- dovoljno dugo, 
  2. fonijatrijska rehabilitacija,  sa usvajanjem pravilnih fonacijskih automatizama

Hirurško lečenje

Lekar će predložiti hirurško lečenje  pacijentu koje se može obaviti u Euromediku, kada je promuklost uzrokovana promenom koja iziskuje hiruško lečenje, a to su najčešće:

  1. sumnja na malignitet, 
  2. simptomatske benigne lezije (polipi, čvorići) na glasnicama koji ne reaguju na konzervativno lečenje,
  3. rekurentni papilomi glasnica,
  4. insuficijencija glotisa.
  5. Botulinum Toxin tretman kod pacijenata koji boluju od spastičke disfonije ili  drugih vidova laringealne distonije. 

Edukacija/Prevencija

Lekar treba da dokumetuje povlačenje, poboljšanje ili pogoršanje stepena promuklosti, kao i promenu u kvalitetu života pacijenta sa disfonijom nakon tretmana  ili perioda opservacije. 

Svrha ove  preporuke je osigurati  da pacijenti sa disfonijom  budu redovno praćeni  sve dok se ona ne povuče, značajno poboljša, ili dok uzrok disfonije  bude u potpunost ispitan i adekvano lečen.

U Euromediku sve ove procedure sprovodimo rutinski u okviru našeg tima stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom.