Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Algodistrofični sindrom

Drugi stručni nazivi u medicini su REFLEKSNA SIMPATIČKA DISTROFIJA ILI NAJNOVIJI NAZIV „KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM“.

Šta je Sudekova bolest?

SUDEKOVA BOLEST predstavlja jednu od najtežih komplikacija preloma kostiju ali i drugih povreda mišićno-koštanog sistema kao što su iščašenja zglobova, nagnječenja, istegnuća i kidanja mišića, tetiva, ligamenata i nerava). Interesantno je da težina povrede nije u korelaciji sa učestalošću ove komplikacije tako da i najmanja povreda može da bude okidač ove komplikacije.  

Koji su glavni simptomi i znaci i gde se najčešće javlja?

Sudek se najčešće javlja na šaci i stopalu. 

Glavni simtomi i znaci su:

  • iznenadna neočekivana pojava intenzivnih bolova umesto očekivanog napretka u oporavku nakon povrede, 
  • pojava otoka, 
  • crvenilo, bledilo kože ili cijanoza , 
  • povišena lokalna temperatura kože
  • ograničeni pokreti u zglobu-ukočenost zgloba, tzv.kontraktura
  • promene na kostima u smislu lokalne mrljaste osteoporoze koju vidimo na rentgen snimku

Inače, mogu da postoje  tri stadijuma (rani , distrofični i atrofični) i najvažnije je da lekar prepozna rani stadijum jer samo u tom prvom stadijumu se može postići potpuno izlečenje bez posledica.

Prvi stadijum traje 2 do 3 meseca, drugi od 3 meseca do godinu dana i treći najteži nastupa nakon godinu dana kada dolazi do trajnog oštećenja i gubitka funkcionalne sposobnosti šake ili stopala (teška kontraktura zglobova sa potpunim propadanjem svih tkiva-istanjena koža i potkožno tkivo, „istopljeni“ mišići, a na rentgenu izražena teška lokalna osteoporoza. 

Zašto nastaje ova komplikacija?

Uzroci i mehanizam nastanka nisu u potpunosti još uvek razjašnjeni. Zapaženo je da se javlja češće kod osetljivih i nervoznih, anksioznih ili depresivnih osoba. Smatra se da iznenada dolazi do preterane reakcije simpatičkog nervnog sistema u organizmu uz pojačanje bolova i paralizu krvnih sudova usled čega  nastaje „zastoj krvi“, povećava se propustljivost ćelijskih membrana i javlja se veliki otok i ograničenje pokreta u zglobu. Krajnja posledica je propadanje okolnih tkiva – istanjenje kože, potkožnog tkiva, atrofija mišića i propdanje koštanog tkiva – razvoj lokalne oteoporoze. 

Kako se leči ova komplikacija i kakve su prognoze za oporavak?

Kao što smo rekli najvažnije je da lekar na vreme prepozna rane simptome i primeni individualno lečenje za svakog pacijenta u skladu sa njegovim celokupnim stanjem i samo u ovom stadijumu postiže se izlečenje bez sekvela (posledica). To lečenje podrazumeva kombinovanje analgetika i antireumatika, primenu anksiolitika i antidepresiva, fizikalnu terapiju i strogo doziranu kineziterapiju pri čemu je posebno značajna i psihološka potpora pacijenta.

U odmakloj fazi lečenje je teže i podrazumeva upornu i dugu borbu lekara i fizioterapeuta kao i samog pacijenta, kako bi se sprečile teške komplikacije i sačuvala funkcionalna sposobnost zahvaćene šake ili stopala. 

Poruka našim pacijentima: SVAKU POVREDU OD NAJBLAŽE DO NAJTEŽE UVEK TREBA DA PREGLEDA DIJAGNOSTIKUJE I STEPENUJE LEKAR ILI TIM LEKARA (ORTOPED, NEUROLOG, FIZIJATAR) I LEČENJE SE UVEK MORA SPROVODITI POD NADZOROM LEKARA. 

Lečenje u Euromediku je timsko i podrazumeva saradnju lekara više specijalnosti i viših strukovnih fizioterapeta koji sprovode fizikalni i kineziterapijski program.