Skip links

Reumatoidni Artritis

Reumatoidni arthritis je hronično zapaljensko, reumatsko oboljenje, sistemskog karaktera sa zahvatanjem pre svega perifernih zglobova a u svom toku ima faze pogoršanja i poboljšanja simptoma.

 Bolest  pripada grupi  autoimunskih oboljenja.

 

ZAŠTO  NASTAJE REUMATOIDNI ARTRITIS?

 

Uzrok bolesti je još uvek nepoznat. Pošto češće oboljevaju žene u generativnom  (reproduktivnom ) periodu, moguće je da hormonski status ima ulogu u nastanku reumatoidnog artritisa. Pored toga, kao mogući uzroci “okrivljuju“ se genetski i infektivni činioci (virusi, bakterije) koji oštete ćelije domaćina i pokreću autoiminski odgovor  tj .upalni proces. Postoje čvrsti naučni dokazi da pušenje značajno doprinosi nastanku bolesti.

 

KAKO SE MANIFESTUJE BOLEST ?

 

Reumatoidni arthritis u najvećem broju slučajeva počinje postepeno kod žena u uzrastu od 25-40 godina. Neposredni završetak trudnoće, čini posebno osetljiv period za razvoj bolesti.

Tipično, oboljenje počinje sa upalom perifernih zglobova: najpre dolazi do pojave bolova i oticanja u tzv. malim zglobovima šaka, obostrano a ubrzo se javljaju i bolovi u stopalima. Kod nelečenih slučajeva dolazi i do bolnog oticanja drugih zglobova. (ramena, laktovi, kolena, skočni zglobovi). U kasnijem stadijumu dolazi i do zapaljenja koksofemoralnih zglobova (kukova) što predstavlja ozbiljnu komplikaciju bolesti.

 Vrlo retko, reumatoidni artritis može početi atipično sa bolnim oticanjam jednog a nešto kasnije i drugog kolena ili istovremenim bolnim oticanjem oba kolena.

 Bolovi u zglobovima su karakteristično izraženiju u toku noći a u jutarnjim satima praćeni su osećajem ukočenosti u zglobovima  trajanja najmanje pola sata.

Pored problema sa zglobovima, početak bolesti mogu pratiti i opšti simptomi nespecifične prirode: pojačan osećaj zamora i slabosti a nekada i blago povišena telesna temperatura. Ovi simptomi mogu trajati danima pre početka zglobnih tegoba. U najtežim slučajevima, kod malog procenta obolelih, javljaju se i sistemske manifestacije: zahvatanje srca, pluća, limfnih čvorova, centralnog nervnog sistema, očiju što značajno otežava kliničku sliku a lečenje bolesti čini složenijim.

 

KOJE SU KOMPLIKACIJE REUMATOIDNOG ARTRITISA?

 

Komplikacije bolesti se javljaju kod dužeg trajanja nelečenog reumatoidnog artritisa. Zbog napredovanja upalnog procesa dolazi do postepenog oštećenja svih struktura zgloba i njegove nestabilnosti a u krajnjem stadijumu, gde postoji i teže oštećenje kosti, razvija se i potpuno “ukočenje”- nepokretnost zgloba sa gubitkom funkcije. Ukoliko je bolest ispoljena na više zglobova neminovno dolazi do težeg stepena invalidnosti obolelog

Nelečena bolest svakako povećeva mogućnost i razvoja težih, sistemskih manifestacija bolesti na različitim organima.

Pored ovih komplikacija koje su vezane za napredovanje same bolesti, mogu se javiti i pridružene komplikacije vezane za loše tolerisanu ili nekontrolisanu primenu lekova. Nekada se mogu ispoljiti i infekcije usled globalno narušene odbrane imunološkog sistema. 

    Zbog svega navedenog, izuzetno je važno rano postaviti dijagnozu reumatoidnog artritisa i sprovoditi redovne kontrole bolesti.
ruke
Tipičan izgled “reumatoidne šake” (otečenost u lu ručnih i malih zglobova prstiju)
KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA REUMATOIDNOG ARTRITISA ?

 

Dijagnozu bolesti postavlja lekar na osnovu jasne kliničke slike i dopunskog ispitivanja koje podrazumeva: laboratorijsko ispitivanje krvi, ultrazvučni pregled zglobova, radiografski pregled zglobova i pluća.

Laboratorijsko ispitivanje krvi sadrži sledeće analize: opšti parametri upale: brzina sedimentacije eritrocita (SE), C reaktivni protein (CRP), nalaz krvne slike; pored toga rade se specifične, serološke analize krvi vezane za razvoj reumatoidnog artritisa : reumatoidni faktor (RF) kao i nalaz antitela na citrulisani peptid (ACPA)

Obično su laboratorijske  analize vezane za nespecifičnu upalu povišene, mada nekada vrednosti SE i CRP mogu biti samo neznatno iznad referentnih nivoa. Veliku važnost u dijagnozi ima prisutvo tzv  RF u krvi (. Međutim, potrebno je znati da pozitivan RF može biti prisutan i kod  10 % zdrave populacije pa se njegov nalaz mora uvek oprezno tumačiti zajedno sa ostalim elementima za dijagnozu reumatoidnog artritisa. Nalaz ACPA je specifičniji za dijagnozu bolesti.

Definitivna potvrda bolesti postavlja se ultrazvučnim pregledom šaka i stopala gde se vide karakteristične promene za reumatoidni arthritis već u ranom stadijumu, kod trajanja siptoma bolesti od samo par meseci. Radoigrafski pregled šaka i stopala nije od pomoći za dijagnozu u prvim mesecima trajanja bolesti ali se radi radi daljeg praćena promena na zglobovima.

 

KAKO SE BOLEST LEČI I KAKVA JE PROGNOZA?

 

Lečenje reumatoidnog artritisa je najuspešnije kada se dijagnoza postavi u ranom stadijumu (kratko trajanje simptoma) što svakako doprinosi dobroj prognozi bolesti. Kombinacija lekova zavisi od težine kliničke slike.

Pored  simptomatske terapije (lekovi koji neposredno smanjuju bol otečenog zgloba), primenjuju se i glikokortikoidni lekovi. Osnovno lečenje koje dovodi do kontrole upalnog procesa, je lečenje lekovima iz grupe tzv “bolest modifikujućih “ lekova. Najznačajni lek iz ove grupe lekova je metotrexat. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući efekat primenom ovog leka, mogu se primenjivati i drugi lekovi  (Salazopirin, Resochin, Leflunomid) a u najtežim slučajevima i lekovi iz grupe tzv”biloške “terapije.

Savremeno lečenje reumatoidnog artritisa zahteva blisku saradnju bolesnika i lekara, redovne kontrolne priglede kao i obaveznu, povremenu kontrolu krvi zbog mogućih neželjenih efekata terapije. Ovakvim pristupom u lečenju, razvoj invalidnosti ili neželjenih efekata lečenja svodi se na minimum što omogućava očuvan kvalitet života naših bolesnika.

 

ZAŠTO EUROMEDIK ?

 

Dobro organizovan sistem rada uz višedecenijsko iskustvo reumatologa, omogući će Vam brzu dijagnozu, lečenje i kontrolu reumatoidnog artritisa. 

 

VAŽNOST ULTRAZVUČNOG PREGLEDA U DIJAGNOZI I KONTROLI LEČENJA REUMATOIDNOG ARTRITISA

 

Primena muskuloskeletnog  ultrazvuka u reumatologiji doživela je pravu ekspanziju poslednjih 20 godina u našoj zemlji, ( u svetu se ovaj metod intenzivno primenjuje od pre 30 godina). Ultrazvučni pregled je potpuno neškodljiv dijagnostički metod (bez emitovanja štetnih jonizujućih zraka), konforan za izvođenje pacijentu a i lekaru i može se ponavljati neograničeno puta što je svakako nemerljiva prednost u odnosu na druge dijagnostičke procedure  (pre svega radiografiju, pregled magnetnom rezonancom ili skenerom) u uslovima koji zahtevaju češću kontrolu nalaza na zglobovima. Pored toga, ultrazvučna Doppler tehnika omogućuje pouzdano otrivanje aktivnog zapaljenskog procesa u obolelom zglobu, mišiću, nervu ili tetivi. Pozdanost ovog metoda je približno ista pregledu magnetene resznance u ranom otkrivanju minimalnih oštećenja kortikalne kosti (erozija) što mu daje veliki značaj kod ranog otkrivanja reumatoidnog artritisa. Naročito je mnogostruko veća pouzdanost u tom smislu od običnog radiografskog pregleda šaka i stopala  koji kod 80% obolelih od RA u prvoj godini trajanja simptoma, pokazuje normalan nalaz.

 

ŠTA SVE OTKRIVA ULTRAZVUČNI PREGLED KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM ?

 

U toku trajanja  reumatoidnog artritisa zahvaćene su sve strukture zgloba: sinovijska membrana, hrskavica, kost, kao i pripdajaće strukture: tetive, ligamenti, nervi. Ultrazvučne tehnike, B mod i Doppler, omogućavaju pouzdano otkrivanje minimalnih promena na pomenutim strukturama kao i trenutnu aktivnost inflamacijskog preocesa na njima što je od ogromnog značaja za dijagnozu RA i sveobuhvatno sagledavanje aktivnosti infalamacije u ovoj bolesti. Pored toga, ultrazvučni pregled je nezamenjiv instrument u praćenju lečenja bolesti jer u svakom trenutku, na bezbedan način možemo proveriti trenutnu aktivnost reumatoidnog artritisa i uspeh primenjene terapije. Sve ovo je presudno u izboru lečenja i dobroj kontroli bolesti. 

Pored toga, pod kontrolom ultrazvuka, možemo pouzdano aplikovati antiinflamotorne lekove u inflamirani zglob ili tetivni omotač što je dodatno od velike koristi u lečenjenju obolelih od reumatoidnog artritisa.


Sl.1 Erozija kortikalne kosti na (1,1 mm uzdužnog mestu tipičnog početka RA tipičnom za RA (MCP2 zglob)


Sl.2 i 3. Erozija kortikalne kosti prečnika) na mestu (MCP 5 zglob)


Sl.3 i 4. Aktivna inflamacije tetive ručnog zgloba u toku reumatoidnog artritisa

Sl.5. Aktivna inflamacija zgloba stopala u toku RA

Sl.6. Aktivna inflamacija ručnog zgloba u toku u toku RA
ZAŠTO  EUROMEDIK ?

 

 Ultrazvučni pregled je relativno subjektivna dijagnostička procedura. Obučenost kadra koji izvodi ovaj metod i kvalitet ultrazvučnih aparata je od presudnog značaja za ispravno tumačenje dobijenog nalaza. Višedecenijsko kliničko iskustvo lekara u primeni ove tehnike, kao i obučenost u brojnim evropskim centrima za edukaciju, dovešće vas na sigurno mesto i pružiti visoko pouzdan ultrazvučni nalaz za potvrdu ili isključivanje dijagnoze reumatoidnog artritisa.