Skip links

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici patoloških promena u dojkama

Magnetna rezonancija dojki nije preventivna dijagnostička metoda za razliku od ultrazvuka i mamografije, već služi kao dopunska dijagnostička metoda za procenu promena viđenih na ultazvuku i mamografiji.  

MR dojke nije ni zamena za mamografiju, već predstavlja metodu kojom se dobijaju dodatne informacije o građi dojke i promenama u njoj, te se i radi u slučaju nepodudarnosti ultrazvučnog i mamografskog nalaza (promene viđene na ultrazvuku ali ne i na mamografiji i obrnuto, u slučaju da su promene viđene, ali radiolog ne može na jasno da ih definiše na osnovu informacija dobijenih ultrazvučnim i mamografskim pregledom).

Magnetna rezonanca omogućava precizno određivanje veličine i lokalizacije tumora, ukazuje na postojanje više tumora u istoj dojci, kao i na postojanje tumorske promene u drugoj dojci, pokazuje da li tumor zahvata mišić, da li su regionalne limfne žlezde izmenjene, što je uvek znak širenja bolesti.

MR ima neprocenjiv značaj u razlikovanju ožiljka nakon operacije od recidiva tumora (na mamografiji ove promene mogu izgledati isto), kao i u praćenju efekata hemioterapije, kada se ona primenjuje pre operacije u cilju smanjivanja tumora.

Koristi se i u cilju utvrđivanja stanja implantata i postojanja rupture (curenja) istog.

Tokom MR pregleda pacijentkinja leži na stomaku sa dojkama pozicioniranim u specijalne kalupe, pod stalnim je nadzorom rentgen tehničara i u komunikaciji sa njim. 

Ako pacijentkinja uzima hormonsku terapiju, potrebno je da oko tri nedelje pre planiranog pregleda prekine uzimanje iste.

Radi se u periodu od 5 do15-og dana menstrualnog ciklusa, računajući od prvog dana menstrualnog krvarenja.

Pregled zahteva primenu gadolinijumskog intravenskog kontrasta, kako bi dobijena slika bila jasnija.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj MR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?