Skip links

Magnetna rezonancija – Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Magnetna rezonancija (magnetno rezonantni imidžing, MR, MRI) je najsofisticiranija dijagnostička imidžing metoda, bez koje ne mogu da se zamisle savremena dijagnostika i terapija. Ona je neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja, radio-frekventnih talasa i kompjuterskog programa daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela. Visoko je senzitivna za otkrivanje brojnih patoloških promena, za planiranje i praćenje efekata odgovarajuće terapije.

Koje vrste MR pregleda se najčešće rade?

  • pregled endokranijuma (glave sa akcentom na tkivo mozga), ciljani pregledi orbita, paranazalnih sinusa, baze lobanje, regije hipofize, kao i napredne tehnike (spektroskopija, perfuzija, funkcionalni MRI…)
  • pregled krvnih sudova (arterija ili vena), najčešće mozga i vrata
  • pregled vratnog, grudnog ili slabinsko-krsnog dela kičme, pregled nervnih pleksusa
  • pregled organa trbuha i karlice, kao i specijalni pregledi (MR holangiopankreatografija-MRCP, MR enterografija, MR urografija, MR pregled prostate…)
  • pregled koštano-mišićnog sistema po regijama (šaka, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame, stopalo, skočni zglob, potkolenica, koleno, natkolenica, kukovi, koštane strukture karlice, sakroilijačni zglobovi)
  • pregled mekih tkiva (vrata, zida grudnog koša, sredogruđa, stomaka ili druge regije od interesa)
  • pregled dojki
  • pregled srca

Kako izgleda priprema za pregled magnetnom rezonancijom?

Ukoliko Vam pri zakazivanju ne kažu, ili ne daju neke posebne instrukcije, pre nego što dođete na MR pregled, uzmite svoju terapiju (ukoliko je imate), jedite normalno (osim za pregled stomaka i karlice za koje ćete dobiti uputstva). Obavezno ponesite svoju medicinsku dokumentaciju i prethodne snimke (ukoliko ih imate), koji su neophodni za poređenje i praćenje toka bolesti. Od Vas će radiološki tehničar tražiti da popunite upitnik o vašoj sigurnosti za obavljanje pregleda, a potom da uklonite stvari, kao što su: naočari, nakit, sat, ukosnice, proteze, slušni aparat, perika, grudnjak, a ako ostanete u svojoj odeći, izvadite iz džepova mobilni telefon, metalni novac, kartice. Ako imate šminku ili tetovaže, pitajte tehničara ili lekara, mogu li uticati na Vaš MR pregled. Neke tamnije boje sadrže metal, što može kompromitovati dobijenu MR sliku i ograničiti njenu interpretaciju. Radiološki tehničar obavlja pregled i ne daje Vam informacije koje se odnose na interpretaciju nalaza, što je zadatak radiologa.

Kako izgleda MR pregled?

Nakon opšte pripreme za pregled na magnetnoj rezonanciji, radiološki tehničar Vas uvodi u prostor u kom se nalazi MR aparat, koji je najčešće u vidu duže cevi, otvorene sa obe strane (kao „tunel“). Tokom pregleda, sve vreme mirno ležite na specijalnom stolu, namešteni tako da Vam bude udobno, najčešće na leđima, nekad na stomaku ili boku. Ukoliko je za Vaš pregled potrebna primena intravenskog kontrasta, tehničar će Vam postaviti braunilu u venu, preko koje se isti aplikuje.

Najčešće se oko dela tela koji se snima, stavljaju posebni uređaji – radioferkventni kalemovi, “zavojnice”, koji omogućuju prenos radiotalasa do tela i prijem impulsa, tj. omogućuju dobijanje slike. Sto na kom ležite se pomera prema unutrašnjosti aparata i pregled može da počne. Vi ste u stalnom kontaktu preko mikrofona i video nadzora sa radiološkim tehničarem, koji vodi Vaš pregled iz susedne prostorije. Neophodno je apsolutno mirovanje tokom pregleda, te je potrebna saradnja, kako bi pregled bio što kraći i odgovarajućeg kvaliteta. U slučaju panike, straha ili drugih smetnji, pritiskom na taster koji držite sve vreme u ruci, pregled može biti prekinut u bilo kom momentu snimanja. U toku svog rada, MR aparat stvara snažno magnetno polje oko Vas, a radio talasi su usmereni prema Vašem telu. Vi to ne vidite, ne osećate, jedino čujete zvuk (buku), koji se menja u toku pregleda. Da bi se umanjio efekat buke, koja je kontinuirano prisutna, možete koristiti čepiće za uši ili slušalice preko kojih može slušati izabranu muziku (osim za preglede gde je potrebna aktivna saradnja sa tehničarem). Zavisno od vrste pregleda i patoloških promena, sam pregled traje od 15 do 60 minuta, retko i duže. Nakon završenog pregleda, možete se vratiti uobičajenim aktivnostima.

Kontrastno sredstvo za magnetnu rezonancu i njegova primena

Kontrastno sredstvo koje se koristi pri MR pregledu je tečnost koja se unosi u telo, najčešće intravenski (u venu) ili peroralno (pije se – kod nekih pregleda organa za varenje). Najčešće kontrastno sredstvo je na bazi gadolinijuma. On omugućava veću dijagnostičku pouzdanost pregleda, pružajući veći kontrast između normalnog tkiva i patološke promene, kao i njenu jasniju diferencijaciju. Posebno je značajna njegova primena kod zapaljenskih i tumorskih promena u različitim organima, za prikaz krvnih sudova, vaskularizacije pojedinih organa…

Da li primena kontrastnog sredstva za magnetnu rezonancu može imati neželjene efekte?

Ovo kontrastno sredstvo ima mnogo manje neželjenih efekata od jodnog, koje se koristi za CT preglede i manje je štetan za bubrege (preko kojih se i izlučuje). Neophodan je uvid u vrednosti kreatinina i uree u krvi pacijenta, da bi se uradio traženi pregled sa kontrastnim sredstvom. Nefrogena sistemska skleroza je retka komplikacija upotrebe nekih oblika intravenskih MR kontrasta, kod pacijenata sa već oštećanom funkcijom bubrega, pa je njihova primena ograničena i aplikuje se samo ukoliko je neophodna, uz obaveznu dijalizu nakon toga. Rutinski se ne primenjuje kod trudnica, zbog nedovoljno istraženih efekata na plod. Može se primeniti kod žena koje doje, ukoliko je potrebno. Radiolog koji vodi Vaš pregled odlučuje da li ćete Vi dobiti kontrastno sredstvo, u odnosu na uputnu dijagnozu, ili u zavisnosti od nalaza u toku samog pregleda. U upitniku koji ste prethodno popunili stoji i pitanje za Vašu saglasnost o primeni istog.

Strah od zatvorenog prostora (klaustrofobija) i magnetna rezonancija

Moguće je obaviti MR pregled i ukoliko postoji strah od zatvorenog prostora. Osećaj neprijatnosti se može umanjiti ako pacijent tokom pregleda drži zatvorene oči. Takođe, u dogovoru sa lekarima, može se dati mala doza blagih sedativa pre pregleda, kako mala doza blagih sedativa pre pregleda, kakobi se smanjile tegobe. Moguće je da pratilac tokom snimanja bude uz pacijenta, kako bi se on osećao sigurnijim. U slučaju da ništa prethodno nije pomoglo, a postoji indikacija za MRI, pregled se može obaviti u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Nakon pregleda najčešće možete nastaviti uobičajene aktivnosti.

Koje su kontraindikacije za pregled na magnotnoj rezonanciji?

“Pace-maker” predstavlja kontraindikaciju za MR pregled. U posebnim situacijama, ako je pregled od vitalnog značaja, a kardiološki status to dozvoljava, specijalno obučeni kardiolog može na kratko da reprogramira uređaj, da bi ga po obavljenom pregledu ponovo aktivirao.

Sa napretkom tehnologije pojavili su se novi uređaji koji ne predstavljaju kontraindikaciju za ovaj pregled. O tome moraju postojati detaljne dokumentovane informacije.
Ugrađeni metalni implanti od pre desetak godina i više, kao što su: ortopedske šipke, pločice, klipsevi, šrafovi, veštački kukovi ili bilo kakva druga metalna strana tela (špon, geler, metak…), koja su dospela u telo tokom obrade metala ili ranjavanja. Čak i ako ih magnet ne privlači, metalni predmeti mogu deformisati i narušiti MR sliku. Potrebno je da pacijent pri dolasku na MR pregled priloži potvrdu od ordinirajućeg hirurga o tipu metalnog implanta (vetački kuk/ koleno, valvule, stabilizatori kičme, očna proteza…), jer oni za koje je dokazano i potvrđeno sertifikatom da su kompatibilni sa određenom jačinom magnetnog polja, mogu bezbedno ući u aparat.
Insulinska pumpa, kohlearni implanti, takođe su nekompatibilni sa magnetnim poljem.
Trudnoća u prva tri meseca (zbog organogeneze).
Klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora) je relativna kontraindikacija.

Da li se MR pregled može obavljati u trudnoći i u toku dojenja?

Uticaj magnetnog polja na plod nije dovoljno poznat, pa MR pregled treba izbegavati u prva tri meseca trudnoće, dok traje organogeneza (formiranje organa kod ploda). Ako je pregled klinički opravdan, moguće ga je obaviti u navedenom periodu kod vitalno ugrožene trudnice. MR pregled može da se obavlja u toku dojenja. Majka može bezbedno da doji dete nakon pregleda. Samo ako je neophodno da se intravenski da kontrastno sredstvo, poželjna je pauza u dojenju od 24 časa (u nekim studijama autori smatraju da nije potrebna, a drugi predlažu pauzu i do 48sati). Preporučuje se da žena pre pregleda prikupi dovoljnu količinu svog mleka, kojim će beba biti hranjena tokom pauze.

Magnetna rezonancija ili kompjuterizovana tomografija? Koje su prednosti MR? 

Pre svega, nije dokazano štetno dejstvo magnetne rezonancije s obzirom da ne koristi jonizujuće “X“ zračenje što je slučaj kod skenera (CT). Zbog toga je bezbedno pregled obavljati posebno kod male dece i trudnica. Takođe, pregled je moguće više puta ponavljati sa ciljem praćenja toka bolesti, a bez štetnih efekata na organizam. Bolja prostorna i kontrastna rezolucija slike, čini metodu senzitivnijom u otkrivanju patoloških promena i definisanju preciznih anatomskih odnosa sa susednim tkivima, što je veoma značajno za planiranje hirurških intervencija ili zračne terapije. Kontrastno sredstvo, najčešće na bazi gadolinijuma, koje se ubrizgava u venu u nekim slučajevima, ima veoma retke alergijske reakcije i druge nepoželjne efekte, u odnosu na jodni kontrast, koji primenjujemo pri CT pregledima. CT zadržava prednost u otkrivanju koštanih trauma, promena u plućnom parenhimu, kod pacijenata u teškom stanju zbog kraćeg trajanja pregleda…

Kada se dobija izveštaj MR pregleda?

Nakon završenog snimanja, radiolog detaljno obrađuje veliki broj slika, često i više stotina, dobijenih u različitim sekvencijama i ravnima preseka, što zahteva vreme za analizu i pisanje izveštaja. Izveštaj se najčešće može dobiti za dva sata. Za analizu kompleksnih slučajeva, kao i kod poređenja sa prethodnim MR snimcima, nekada je potrebno dan ili dva. Zato pacijent mora biti strpljiv, kako bi radiolog napisao detaljan i pouzdan nalaz, koji on dobija u prilogu sa CD-om i filmovima, uz usmeno objašnjenje i dalje preporuke.

Zbog čega je dobro uraditi MR pregled u Euromediku?

U našoj ustanovi na više lokacija u gradu, MR pregledi se rade na najsavremenijim aparatima. Stručni tim, koji čine posebno edukovani i najiskusniji radiološki tehničari i lekari radiolozi, koji su eksperti u različitim oblastima ove dijagnostike, mogu Vam pružiti maksimalno pouzdane informacije vezane za sam pregled i tumačenje MR nalaza, uz usmena objašnjenja i dalje smernice, a uvek su tu za potrebne konsultacije.