Skip links

Magnetna rezonancija – Kontrastno sredstvo za MR pregled

Kontrastno sredstvo za magnetnu rezonancu i njegova primena 

Kontrastno sredstvo koje se koristi pri MR pregledu je tečnost koja se se unosi u telo, najčešće intravenski (u venu) ili peroralno (pije se – kod nekih pregleda organa za varenje).

Najčešće kontrastno sredstvo je na bazi gadolinijuma. On omugućava veću dijagnostičku pouzdanost pregleda, pružajući veći kontrast između normalnog tkiva i patološke promene, kao i njenu jasniju diferencijaciju. Posebno je značajna njegova primena kod zapaljenskih i  tumorskih promena u različitim organima, za prikaz krvnih sudova, vaskularizacije pojedinih organa…

Da li primena kontrastnog sredstva za magnetnu rezonancu može imati neželjene efekte?

Ovo kontrastno sredstvo ima mnogo manje neželjenih efekata od jodnog, koje se koristi za CT preglede i manje je štetan za bubrege (preko kojih se i izlučuje).  Neophodan je uvid u vrednosti kreatinina i uree u krvi pacijenta, da bi se uradio traženi pregled sa kontrastnim sredstvom.

Nefrogena sistemska skleroza je retka komplikacija upotrebe nekih oblika intravenskih MR kontrasta, kod pacijenata sa već oštećanom funkcijom bubrega, pa je njihova primena ograničena i aplikuje se samo ukoliko je neophodna, uz obaveznu dijalizu nakon toga.

Rutinski se ne primenjuje kod trudnica, zbog nedovoljno istraženih efekata na plod.

Može se primeniti kod žena koje doje, ukoliko je potrebno.

Radiolog koji vodi Vaš pregled odlučuje da li ćete Vi dobiti kontrastno sredstvo, u odnosu na uputnu dijagnozu, ili u zavisnosti od nalaza u toku samog pregleda. U upitniku koji ste prethodno popunili stoji i pitanje za Vašu saglasnost o primeni istog.