Skip links

Magnetna rezonancija – Kada se dobija izveštaj MR pregleda?

Kada se dobija izveštaj MR pregleda?

Nakon završenog snimanja, radiolog detaljno obrađuje veliki broj slika, često i više stotina, dobijenih u različitim sekvencijama i ravnima preseka, što zahteva vreme za analizu i pisanje izveštaja. 

Izveštaj se najčešće može dobiti za dva sata. Za analizu kompleksnih slučajeva, kao i kod poređenja sa prethodnim MR snimcima, nekada je potrebno dan ili dva.  Zato pacijent mora biti strpljiv, kako bi radiolog napisao detaljan i pouzdan nalaz, koji on dobija u prilogu sa CD-om i filmovima, uz usmeno objašnjenje i dalje preporuke.