Skip links

Urologija – Dijagnostikovanje poremećaja mokrenja uzrokovano benignim uvećanjem prostate

1. Istorija bolesti (anamnestički podaci) su sastavni deo evaluacije pacijenata sa simptomima donjeg urotrakta (LUTS/BPE).

a)   detekcija potencijalnih uzroka otežanog mokrenja i relevantnih komorbiditeta

b)   u cilju objektivizacije i kvantifikacije simptoma donjeg urotrakta (LUTS-a), u praktičnoj upotrebi je validirani upitnik (pacijent ga sam popunjava), (Internacionalni prostate symptom skor – IPSS)

IPSS je upitnik sadrži 8 stavki, od sedam pitanja o simptomima i jednog pitanja kvaliteta života (QoL). IPSS ocena je kategorisana kao „asimptomatska“ (0 bodova), „blago simptomatska“ (1-7 bodova), „umereno simptomatska“ (8-19 bodova) i „ozbiljno simptomatska“ (20–35 bodova).

Upitnik se koristi za procenu LUTS, kao i za re-evaluaciju tokom i/ili posle tretmana.

c) Dnevnik mokrenja (u trajanju od najmanje 3 dana), sa notiranjem vremena i količinje unete i izmokrene tečnosti u toku 24 sata

2. Fizikalni pregled posebno se fokusira na suprapubično područje, spoljašnje genitalije, perineum (uretralna sekrecija, meatalna stenoza, (para)fimoza, karcinom penisa se notiraju).

3. Digito-rektalni pregled (DRE) je najjednostavniji način za procenu volumena i konzistencije prostate.

4. Analiza sedimenta urina je uključena u primarnu procenu pacijenta sa LUTS-om radi identifikacije stanja, poput infekcije mokraćnih puteva (UTI), mikrohematurije, dijabetes melitusa, oboljenja bubrega (u slučaju pojave abnormalnosti sledi dalje ciljano ispitivanje).

5. Određivanje vrednosti Prostata Specifičnog Antigena (PSA) koji je dobar prediktor za procenu volumena prostate i snažan je prediktor daljeg rasta prostate. Dakle, pacijenti sa BPO imaju viši nivo PSA i veći volumen prostate.

Ukoliko u toku monitoringa pacijenta sa BPH dođe do porasta vrednosti PSA, i postavi se HP verifikacija karcinoma P, dalji terapijski plan se menja i prilagođava tretmanu CaP.

6. Procena bubrežne funkcije (elektrolita, ureje i kreatinina), ukoliko se sumnja na oštećenje bubrežne funkcije na osnovu anamneze i kliničkog pregleda, odnosno  u prisustvu (uretero)hidronefroze, ili kada se razmišlja o hirurškom tretmanu LUTS/BPE.

7. Ultrazvučni pregled (transabdominalni, transrektalni) u cilju procene stanja gornjeg urotrakta, aspekta zida mokraćne bešike, volumena prostate, kao i količine rezidualnog urina.

8. Protok mokraće (Uroflowmetrija) je široko primenjivan  neinvazivni test u inicijalnoj proceni LUTS/BPE, koji se izvodi pre medikalnog ili invazivnog tretmana.

9. Uretrocistoskopija kod muškaraca sa LUTS-om se može izvesti pre minimalno invazivne / hirurške terapije ukoliko se sumnja da nalaz može promeniti način lečenja.

10. Opciono Urodinamsko ispitivanje, koje može ispitati funkcionalne mehanizme poremećaja mokrenja, identifikovati faktore rizika i i pružiti informacije za odluku o daljem tretmanu bolesnika.

11. Opciono i radiografski pregledi (Rtg UT, IVU, MDCT IVU, MRI).

Svi navedeni pregledi se mogu uraditi u ustanovama Euromedik. Dakle, ukoliko primetite problem sa mokrenjem ili ste osoba u petoj deceniji života, javite se timu urologa Euromedik-a, koji će sprovesti odgovarajuću dijagnostiku, a potom ordinirati i adekvatnu terapiju.