Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Fraktura – osnovni principi rehabilitacije

Kako dolazi do preloma kostiju?

Do preloma kostiju dolazi kada je sila koja deluje na kost veća od čvrstine kosti. Prelomi mogu biti potpuni ili nepotpuni. Nepotpuni prelomi su fisure (naprsnuća), infarkcije (zalom, odlomljen mali deo kosti), i nastaju kada kost nije prelomljena u celom obimu.

Potpuni prelom nastaje kada postoji  prekid kontinuiteta u celom obimu ili dužini  kosti. Do preloma može doći na mestu delovanja mehaničke sile i to su direktni prelomi ili kada sila deluje  na udaljenom mestu i izaziva savijanje ili uvrtanje kosti (indirektni prelom) 

I dejstvo sile malog inteziteta, minimalna povreda, može dovesti do preloma kosti i to su spontani ili patološki prelomi, a nastaju kao posledica oboljenja kostiju (osteoproza, koštani tumori, ciste).

Kako mogu da znam da li je došlo do preloma?

Nakon povrede pacijent oseća bol, vidi otok, modricu (hematom), izmenjenost (deformaciju) povređenog dela tela, patološku ( izmenjenu) pokretljivost ili nemogućnost pokretljivosti. 

Ali nekada je prisutan samo otok i bol pa se povređena osoba mora javiti lekaru ,koji će uraditi rentgensko (RTG) snimanje i utvrditi da li je došlo do preloma i kako će lečenje biti nastavljeno.

Najčešći prelomi su  prelomi ručnog zgloba, skočnog zgloba i ključne kosti.

Kako se leče prelomi? 

Prelomi se mogu lečiti neoperativno ili operativno.

Najčešće se leče neoperativno (konzervativno ), što podrazumeva  imobilizaciju (stavljanje gipsa). Nekada se pre  stavljanja imobilizacije mora uraditi repozicija (nameštanje kostiju u normalan fiziološki položaj) što obavlja ortoped nakon pregleda. Kada prelom zaraste sledi skidanje imobilizacije i obavezna fizikalna terapija. Imobilizacija se skida kada lekar utvrdi da je došlo do zarastanja preloma. Brzina oporavka, i zarastanja kosti je individualna i zavisi od starosti i opšteg stanja pacijenta.

 Ako ortoped utvrdi da konzervativnim tretmanom (imobilizacijom) nije moguće lečiti prelom, lečenje se vrši hirurškim putem ( operacijom). Hirurški se delovi kosti spajaju pomoću igala, šrafova, metalnih šina. Nakon operativnog lečenja fizikalna terapija se započinje veoma rano, neposredno po završenoj operaciji. Ukoliko hirurška intervencija nije rizična za pacijenta  njena primena značajno skraćuje vreme oporavka pacijenta i pojavu trajnih oštećenja i invaliditeta.

Kada počinje i koliko traje fizikalna terapija ? 

Fizikalna terapije se može započeti i za vreme imobilizacije (nošenja gipsa), ali obavezno nakon skidanja gipsa. Nakon skidanja gipsa obično je prisutan otok, hematom (modrica) i ograničena pokretljivost imobilisanog zgloba.

Fizikalna terapija obuhvata primenu magnetnog polja, elektro i lasero terapije radi daljeg formiranja i jačanja kalusa (novostvorene mlade kosti), povlačenja otoka i hematoma. Najvažniji deo fizikalnog tretmana je kineziterapija tj. vežbe. Vežbama se povređeni segment vraća u stanje pre povrede. Vraća se kako pokretljivost zglobova tako i snaga povređenih mišića.

Za povrede donjih ekstremiteta veoma je važno određivanje vremena i inteziteta oslonca i početak uobičajenog hoda. Pacijent tokom nošenja gipsa obučava se da hoda uz pomoć štaka, bez oslonca na povređenu nogu. Oslonac je postepen i postepeno se povećava kada je prelom sigurno zarastao. U toku terapije ortoped i fizijatar će zajedno odrediti kada i koliko pacijent da optereti povređenu nogu jer se i pritiskom prilikom hoda ubrzava zarastanje. Takođe pacijent će biti obučavan kako da i kada da postepeno pređe na hod sa jednom štakom, uz pomoć štapa (ukoliko je potrebno) i na kraju da hoda bez pomagala.  

Trajanje fizikalna terapije i osposobljavanje pacijenta na prvom mestu zavisi od težine povrede, stepena oštećenja tkiva i načina lečenja (operativno ili konzervativno). Od velikog su značaja starost pacijenta, prateća oboljenja, ali i individualna reakcija povređenog kako na povredu tako i na primenjene metode lečenja. Pacijent mora da očekuje da fizikalna terapija  traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

Zajednički cilj lekara i pacijenata je potpuno osposobljavanje pacijenta za svakodnevne aktivnosti, i sprečavanje trajnih oštećenja i invaliditeta.

Zašto je dobro sprovesti lečenje u Euromediku?

Zbog stručnog i iskusnog tima specijalista fizikalne medicine i fizioterapeuta. Zbog dostupne i brze dijagnostike i pravovremenog  postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja na novim i savremenim aparatima. Zbog toga što bi lečenje obavili u savremenoj ustanovi u kojoj se sprovode procedure i poštuju standardi.