Skip links

Neurologija – Parkinsonova bolest

Parkinsonova bolest je bolest od koje oboljevaju milioni ljudi širom sveta Uprkos svojoj progresivnoj prirodi, PB je bolest u kojoj adekvatna i pravovremena primena terapije može da redukuje simptome bolesti i da ih značajno kontroliše. 

Ne postoji ni jedan specifični biomarker ili specifična dijagnostička procedura koji bi ukazali na to da je Parkinsonova bolest počela, te se postavljanje dijagnoze zasniva na ranom prepoznavanju  kliničkih znakova  bolesti, uz isključivanje  postojanja razloga koji bi doveli do takozvanoh sekundarnog parkinsonizma (medikamentozni, vaskularni, toksični, metabolički, virusni prkinsonizam).

Kardinalni znaci Parkinsonove bolesti su tremor, rigor (povećana ukočenost mišića), usporenost isiromaštvo pokreta (bradikinezija), kao i posturalna nestabilnost, uz prisustvo tzv nemotornih simptoma ( poremećaji raspoloženja, poremaćaji spavanja, autonomna disfunkcija, bolne senzacije). Na osnovu prisustva ovih znakova u kliničkoj slici pacijenta postavlja dijagnoza Parkinsonove bolesti.

Izbor leka kao i kao i vreme uvođenja terapije se bazira na individualnoj proceni svakog pacijenta; prilikom uvođenja terapije vodimo računa o relativnoj efikasnosti u datom slučaju, prirodi i stepenu bolesti, neželjenim efektima leka, komorbiditetnim bolestima pacijenta, godinama i kognitivnom, kao i radnom  statusu pacijenta, ali je važan i stav pacijenta prema leku.

„Konvencionalni” pristup  je da se  sa terapijom započene onda kada bolest počne da interferira sa  profesionalnim i ličnim životom pacijenta, umanjući kvalitet njegovog življenja.

Lekovi izbora u ranoj fazi lečenja PB:

  • levodopa ( u kombinaciji sa inhibitorom dopa –decaboxylase –DDI)
  • dopa agonisti  
  • inhibitori monoamino- oxidase B 

Lečenje uznapredovale Parkinsonove bolesti  kao i lečenje pojave fluktuacija motornog odgovora (pojava diskinezija, on i of faze, distonije) se zasniva na podešavanju doziranja levodope – davanje češćih, a manjih doza (fragmentacija leka), korišćenje formi levo dope sa dugotrajnim oslobađanjem (HBS) koje imaju duže dejstvo (za oko sat vremena) uz  eventualno uvodjenje dodatne terapije: dodavanje COMT inhibitora uz svaku dozu levo dope i na taj način povećavamo njenu  raspoloživost i efikasnost, a kod pacijenata kod kojih ove strategije nemaju efekta uvodimao lekove iz grupe antiholinergika ili amantadin sulfat,

Tokom lečenja pacijenta vremenom dolazi do pojave novih kliničkih znakova ili pojačanja intenziteta već postojećih, te je potrebno redovno praćenje pacijenta, kao i korekcija terapije I terapijskih doza lekova, a u skladu sa promenom neurološkog nalaza.

Specijalisti neurologije u Euromediku se bave dijagnostikovanjem I lečenjem Parkinsonove bolesti po najsavremenim standardima, a dodatne pretrage koje su potrebne radi diferencijacije PB od sekundarnog parkinsonizma (MR endokranijuma,  biohemijsko ispitivanje krvi, spitivanje  krvi na viruse I toksine) se takodje   uradi u našoj ustanovi.

LEČENJE DEPRESIJE U PARKINSONOVOJ BOLESTI

Depresija  se često javlja kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću – prema statističkim podacima oko 50 % pacijenata sa Parkinsonovom boleču razvija depresiju posle nekog perioda bolesti 

Nije najasnije šta je razlog ova česte pojave depresije kod Parkinsonove bolesti :  bolest sama  Po sebi (neurotrasmiterske abnormalnosti), odgovor na bolest, prethodna demencija, ukidanje lekova iz grupe dopa agonista pojava poremećaja rada štiaste žlezde – hipofunkcija (hipotireoidizam ,koja je česta  pojava kod PB).

Postavljanje dijagnoze depresije u PB otezano je preklapanjem depresije sa  nametnutom socijalnom izolacijom pacijenata, sa smanjenjem njihove facijalne ekspresije kod pacijenata, kao i sa psihomotornim usporenjem i gubitkom motivacije. 

Simptomi  depresije u PB  su anhedonija loše raspoloženje pesimističke misli,letargija i umor nemir i iritabilnost problemi sa spavanjem (ekscesivna pospanost ili višekratna buđenja), a telesne  manifestacije depresije su gubitak apetita i težine, spušteni uglovi usana, vertikalna brazda izmedju obrva, opuštena ramena i glava. Depresija kod pacijenata sa PB se leči primenom antidepresiva iz grupe SSRI selective serotonin reuptake inhibitori I SRNI selektivni inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina. 

Depresija je prediktor pada kognitivnih funkcija i funkcionalne deterioracije kao i progresije motornih simptoma; 

U Euromediku se specijalisti neurologije  bave lečenjem PB, ali I svih prpratnih  stanja, uključujući depresiju, za šta je ponekada potrebna konsultacija specijalista psihijatrije.

SEKUNDARNI PARKINSONIZAM

Parkinsonizam je klinički sindorm koji obuhvata pojavu odredjenih znakova u kliničkoj slici – tremor u mirovanju, rigiditet, bradikineziju,( usporenost pokreta)  gubitak posturalnih refleksa. Nastaje kao posledica  poremećaja strukture ili funkcije delova mozga . tzv bazalnih ganglija. Najčešći uzrok parkinsonizma Parkinsonova bolest (PB), ali postoji  niz drugih bolesti i patoloških stanja koje mogu dati  kliničku sliku parkinsonima  a zajedničkim imenom nazivaju se sekundarni parkinsonizam. 

Medikamentozni parkinsonizam je parkinsonizam indukovan upotrebom  lekova  I najčešći je oblik sekundarnog parkinsonizma. Lekovi koji najčešće dovode do razvoja parkinsonizma su tipični antipsihotici, nekad i atipični antipsihotici, gastrointestinalni prokinetički lijekovi, blokatori kalcijumovih  kanala, antiepileptici . 

Parkinsonizam uzrokovan cerebrovaskularnom bolešću – vaskularni parkinsonizam drugi je najčešći oblik sekundarnog parkinsonizma, s heterogenom kliničkom slikom, patofiziologijom i značajnim promenama na magnetnoj rezonanci mozga,

Brojni virusi se povezuju sa razvojem parkinsonizma. Istorijski je poznat uticaj virusa influence. danas i HIV,Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, uz mogućnost delovanja I brojnih drugih virusa. 

Toksični parkinsonizam nastaje  dejstvom različitih toksina,;najčešći su  ugljien monoksid, mangan, metil alkohol i cijanid.

Bolesti jetre i bubrega, bolesti štitaste i paratireoidnih ţlijezda mogu biti praćeni  kliničkom slikom parkinsonizma. 

Prava, pravovremeno postavljena dijganoza je preduslov ispravnog terapijskog pristupa;samo   na osnovu kliničke slike teško je  razlikovati sekundarni parkinsonizam od Parkinsonove bolesti, tako da je neophodno je da se bolesnik sa parkinsonizmom  detaljno  klinički I dijagnostički  ispita. Pod time podrazumevamo  iscrpan neurološki pregled, laboratorijsku obradu (osnovna laboratorijsko I biohemijsko ispitivanje krvi, te toksikološko ispitivanje  ili  isptivanje krvi na viruse), uz obaveznu dopunsku  neuroradiološku obradu, pre svega MR endokranijuma, a ukoliko je potrebno uraditi CDS MAV I TCD, kao i preglede  drugih specijalista (hepatologa, endokrinologa, nefrologa). Svi ovi pregledi se mogu kvalitenoi brzo uraditi u Euromediku.