Skip links

Neurologija – Evocirani potencijali

Evocirani potencijali (EP) predstavljaju dijagnostičku, neurofiziološku  proceduru kojom se registruju električni potencijali nervnog tkiva, izazvani (evocirani) nekim spoljnim stimulusom, odnosno podražavanjem nekog čula (vida, sluha, taktilnih čula  sa ekstremiteta).  

Ovom metodom se mogu registrovati oštećenja nervnih puteva i pre pojave kliničkih znakova. Najčešće u praksi primenjivani modaliteti EP su: VEP (vizuelni evocirani potencijali), AEP (auditivni evocirani potencijali) i SSEP (somatosenzorni evocirani potencijali).

VEP – VIZULENI EVOCIRANI POTENCIJALI. 

Predstavljaju neinvazivnu (bezbolnu) dijagnostičku proceduru pri kojoj se stimuliše merežnjača oka treperavom svetlošću, odnosno svetlosnim uzorkom tipa šahovske table sa monitora. Računar omogućava registraciju sumiranih izazvanih električnih potencijala u vidu talasa, koji ima svoj oblik i latencu. Latenca VEP nazvana  P100,  može biti produžena i kod najfinijih lezija optičkog nerva, te često govori u prilog oštećenje vidnog živca čak i pre pojave simptoma ili znakova umanjenja vida.

Kako izgleda procedura snimanja VEP ? 

Postupak se sprovodi u zamračenoj prostoriji, bez buke,  pri čemu pacijet sedi i gleda koncetrisano u ekran monitora na kom je animacija “šahovske table”, na kojoj se u određenim vremenskim razmacima naizmenično menjaju svetla i tamna šah polja. 

Registracija se vrši površinskim eleketrodama na poglavini (kosmatom delu glave) postavljenim u određenim regijama, pre započinjanja vidne stumulacije tipa  “šahovske table “

Kakva je priprema pacijenata za pregled?

Za obavljanje pregleda neophodno je posedovati :

 • nalaz neurologa ili oftalmologa koji je indikovao pregled.
 • u slučaju oštećenja vida, poneti nalaz oftalmologa i korekciju (naočare, sočiva).

Potrebno je naglasiti da pacijent dolazi sa:

 • čistom kosom  i bez primene sredstava za oblikovanje kose ( lak, gel)
 • sa predhodno uzetom propisanom terapijom  ( ukoliko je pacijet koristi)  i doručkom.
 • da predhodnih 7 dana nije primenjivan midrijatik ( širenje zenica)
 • i da pacijet mora biti sposoban da sarađuje pri pregledu ( ukoliko je u pitanju dete, onda strarije od 4 godine) 

Koje su kliničke indikacije za primenu VEP ?

VEP se mogu korstiti kao jedna od dijagnostičkih procedura u brojnim  neurološkim oboljenjima ( čak 45 oboljenja), kao i oftalmlloškim oboljenjima, ali se najčešće u praksi ova procedura koristi u dijagnostici multiple skleroze, gde izmenjeni odnosno patološki nalaz VEP govori u prilog demijelinizacije (gubitka mijelinskog omotača)  optičkog živca (optički neuritis).

Zasto je dobro odabrati Euromedik u sprovođenje dijagnostičke metode VEP ?

Zato što tim Euroemdika čine iskusni  dobro edukovani lekari, neurolog  i oftalmolog uz izvođenje pregleda na modernim visoko kvalitetnim uređajima, uz detaljno i adekvatno tumečenja nalaza, kao i prepeorukama o daljim eventualnim potrebnim pregledima drugih specijalnosti i dijagnostičkih porcedura,  koje se mogu kvalitetno i efikasno učiniti u Euromedikovom timu u kojim se sporovode sve dijagnostičke procedure i pregledi po visokim medicinskim i evropskim standardima.

 BOLESTI U KOJIMA JE IDIKOVANA PRIMENA VEP.

 1. Multipla scleroza.
 2. Neuritis n. optici.
 3. Devic-ova bolest (ili NMO spektar bolesti).
 4. Leber-ova hereditarna optička neuropatija.
 5. Idiopatske optičke neuropatije
 6. Ishemička optička neuropatija
 7. Toksičke optičke neuropatije
 8. Kompresivna optička neuropatija
 9. Kortikalno slepilo
 10. Psihogeno slepilo i simulacija
 11. Hidrocefalus
 12. Tumor selarne regije
 13. Leukodistrofije
 14. Migrena
 15. Friedreich-ova ataksija
 16. Alzheimer-ova bolest
 17. Ataxia-teleangiectasia
 18. Charcot-Marie-Tooth-ova bolest
 19. Chediak-Higashi-jev sindrom
 20. Diabetes mellitus
 21. Funikularna mijeloza
 22. Hepatička insuficijencija
 23. Hipotireoidizam
 24. Hronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija
 25. Hronične progresivne mijelopatije
 26. Huntington-ova horeja
 27. Koma
 28. Kontuzija mozga
 29. Alkoholizam
 30. Miotonička distrofija
 31. Mitohondrijske bolesti
 32. Mukopolisaharidoze
 33. Abetalipoproteinemija.
 34. Neonatalna asfiksija
 35. Albinizam
 36. Neurofibromatoza
 37. Neuronska ceroidna lipofuscinoza
 38. Neurosifilis
 39. Parkinson-ova bolest
 40. Progresivna mioklonička epilepsija
 41. Renalna insuficijencija
 42. Sarkoidoza
 43. Spinocerebelarne degeneracije
 44. Cistična fibroza pankreasa
 45. Wilson-ova bolest