Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Lupus

Sistemski eritemski lupus (SEL) je autoimuno oboljenje koje je nepoznatog uzroka, a odlikuje se multisistemskim kliničkim ispoljavanjima i serološkim nalazom mnogobrojnih antitela. Moguće su različite promene na koži, u okviru SEL, kao i postojanje samo kožnih oblika bolesti. 

Najčešće manifestacije SEL su promene na koži, zglolobovima,sluzokoži, a redje su promene na srcu, plućima, bubrezima, gastrointestinalnom traktu, mozgu i kičmenoj moždini.

Klinička slika:

Pored opštih pojava slabosti, malaksalosti, često povišene temperature, muskuloskeletne manifestacije su bolovi ili zapaljenje zglobova, redje zapaljenje tetive i bolovi u mišićima. U  plućnoj i srčanoj maramici  se može javiti izliv, autoimuno zapaljenja različitih srčanih struktura. Promene na bubrezima su vrlo značajne manifestacije SEL, za tačnu dijagnozu je neophodna biopsija bubrega sa pH nalazom .Gastrointestinalni poremećaji nastaju zbog zapaljenja trbušne maramice, krvnih sudova, česta je pojava uvećanja slezine i jetre. Promene na mozgu i perifernom nervom sistemu su takodje moguće, i manifestuju se kao neurološke: epilepsija, moždani udar, glavobolja, zapaljenje kičmene moždine, neuropatije, a psihijatrijske:  psihoneurotični poremećaji,anksioznost,depresija. 

SEL može da započne sa hematološkim poremećajima smanjenim brojem leukocita i limfocita, trombocita, autoimunom hemoliznom anemijom. Česta je pojava poremećaja u procesu koagulacije krvi u sklopu antifosfolipidnog sindroma.

Laboratorija:

Od laboratorijskih pokazatelja pored povišene SE i CRP, izmenjene krvne slike i urina, od posebnog značaja je prisustvo odgovarajućih antitela i drugih imunoloških pokazatelja.

Pregled bolesnika :

Nakon uzimanja iscrpne anamneze, pristupa se opštem internističkom i reumatološkom pregledu, kardiološkom sa ekg i UZ srca, potrebno je uraditi RTG pluća, UZ abdomena, pregled oftalmologa, a dalje zavisno od kliničke slike pregled nefrologa, neurologa, psihijatra, MR endokarnijuma, EMG ekstremiteta, pulmologa, dermatologa. 

Radi se laboratorijsko ispitivanje u pravcu SEL, ispitivanje funkcije bubrega.

Terapija SEL je vrlo kompleksna i zavisi od stepena aktivnosti bolestii zahvaćenosti tkiva i organa. U lečenju se mogu koristiti nesteroidni antiinflamatorni lekovi, antimalarici, glikokortikoidi, citotoksični lekovi(ciklofosfamid, azatioprin, metotreksat), Cyklosporin A i Mycophenolat mofetil. U odredjenoj fazi oboljenja postoji potreba i za ogovarajućom fizikalnom terapijom, pre svega zbog neželjenih pojava primenjene terapije glikokortikoidima.

Već više godina zahvaljujući novim dijagnostičkim i terapijskim postupcima SEL se najčešće može povoljno terapijski pratiti i lečiti.

Euromedik Vam omogućava postavljanje dijagnoze i lečenje SEL jer poseduje iskusan stručni lekarski tim, mogućnost da vas obzirom na multisistemski karakter oboljenja pregleda, pored interniste reumatologa, više vrsnih specijalista, uz najnovije aparate za UZ i MR, DEXA, EMG. Euromedik je ustanova gde se poštuju svi standarni rada, metodologije postavljanja dijagnoza i terapija.