Skip links

Kardiologija – Varijabilnost krvnog pritiska

Varijabilnost krvnog pritiska (VKP) je značajan faktor rizika za nastanak mnogih komplikacija kod osoba sa arterijskom hipertenzjom. 

VKP se definiše kao variranja vrednosti krvnog pritiska tokom perioda vremena.

Krvni pritisak normalno varira tokom dana i iz dan u dan. 

Krvni pritisak može normalno da varira u toku dana i više od 20 mm Hg, a niži je tokom noći za vreme spavanja.

Brojni su faktori koji utiču na VKP: složeni  kardiovaskularni mehanizmi, aktivnosti tokom dana i noći,  fizička aktivnost,  emocije, respiracije, bol, obrok, cigarete, alkohol, rad u smenama, meteorološki faktori, godišnja doba i dr.

U odnosu na period vremana koji se analizira postoji pet tipova varijabilnosti krvnog pritiska: 1. vrlo kratkoročna VKP (od otkucaja do otkucaja); 2. kratkoročna VKP (tokom 24 h, 15-20 min) 3. umerena VKP (od dana do dana, ≥ 48 h); 4. dugoročna VKP (od posete do posete lekaru, u periodu manjem od pet godina;  5. vrlo dugoročna (od posete do posete, u periodu dužem od pet godina). 

Zbog čega je važna procena VKP ?

Kliničke studije su pokazale da povećanje VKP dovodi do: 1. subkliničkih  asimptomatskih ostećenja ciljnih organa; 2. povećanja broja neželjenih kardiovaskularnih događaja (moždani udar, infarkt miokarda); 3. povećanja kardiovaskualrne smrtnosti; 4 pogoršanja bubrežne funkcije. Takođe je utvrđena povezanost VKP i kardiovaskualrnih komlikacija kod osoba sa dijabetesom. Neka istraživanja ukazuju na povećanost demencije i povećane VKP.

Kako se procenjuje VKP?

Za određivanje VKP koriste se utvrđeni indeksi (standardna devijacija i koeficijent varijacije) koji se dobijaju pri analizi vrednosti krvnog pritiska koji se mere na tri načina: merenje krvnog pritiska u u ordinaciji lekara (zlatni standard), merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima i ambulatorni monitoring krvnog pritiska (aparatom za 24-h merenje krvnog pritiska).

Koji je značaj terapije VKP?

Cilj u terapiji arterijske hipertenzije je kako sniženje krvnog pritiska, tako i smanjenje njegove varijabilnosti. 

Terapija se odnosi na:

1. kontrolu faktora rizika koji utiču na povećanje VKP i

2. uzimanje lekova koji snižavaju i krvni pritisak i varijabilnost krvnog pritiska. Pri izboru antihipertenzivnog leka prednost se daje leku koji pored smanjenja krvnog pritiska, smanjuje i varijabilnost krvnog pritiska.

Zašto Euromedik?

Zbog dostignutih visokih standarda i rezultata stručnog i iskusnog tima kardiologa, uključujući i evropske specijaliste za hipertenziju, potvrđenih na domaćim i međunarodnim kongresima, EUROMEDIK uspešno i sigurno može da kontroliše vaš krvni pritisak.