Skip links

Gastroenterologija – Poremećene jetrine probe – poremećaj u hepatogramu

        1.    Aminotransferaze : ALT/ AST  (  SGPT /SGOT)

ALT- SGPT se nalazi prevashodno u hepatocitima.

AST- SGOT se nalazi  u jetri, skeletnim mišićima, mozgu, bubrezima, pankreasu, plućima, leukocitima i eritocitima.

U srčanim i mišićnim bolestima dolazi do porasta AST u serumu.

Visoke vrednosti preko 600 IU/l javljaju se u akutnim hepatitisima (virusnim medikamentoznnim tj. toksičnim kao i u  ishemijskom hepatitisu)

Nivo označava stepen nekroze- propadanja hepatocita ali nije validan prognostički parametar.

Kod akutne bilijarne opstrukcije imamo rani porast na preko 300 IU/l , ali i brzi pad vrednosti nakon24 do 72 h.

Umereni porast preko 200  IU/ l ukazuje na virusni alkoholni ili autoimuni hepatitis.

Manje vrednosti od 200 IU/l  na NASH(nealkoholni steatohepatitis), medikamentni, i hronični C hepatitis .

Neznatan porast ukazuje na cirozu jetre, holestatsku, ili metastasku bolest jetre.

Aminotransferaze su od koristi  za otkrivanje subkliničkih bolesti jetre kod asimptomatskih pacijenata sa hroničnim virusnim hepatitisima, M Wilson, NASH, celiakijom ,i deficitom alfa 1 antitripsina.

Odnos AST/ALT je dijagnostički značajan:količnik veći od 2 odgovara alkoholnoj bolesti jetre, a manji od 1 NASH- u i virusnom hepatitisu sem ako se ne razvije fibroza kod NASH-a, ili posthepatitisna ciroza.

    2.   Alkalna fosfataza ALP

Nalazi se u jetri ali i u crevima,  kostima,  placenti, bubrezima, i leukocitima, a najveći deo cirkulišuće ALP poreklom je iz jetre i kostiju i vrednosti variraju u odnosu na životnu dob.

U dif dg porekla ALP potrebno je određivati i GGT.

ALP povišena i  GGT povišena to je hepatičko poreklo.

ALP povišena a GGT normalna ukazuje na nehepatičko poreklo.

Vrlo visoke vrednosti u serumu se javljaju u malignoj opstrukciji bilijarnog stabla, sepsi i AIDS-u sa sistemskom infekcijom a visoka vrednost odlika je holestatskih bolesti.

Elevacija enzima u intra /ekstrahepatičkoj holestazi nije posledica smanjene ekskrecije nego indukcije sinteze.

Umereni do visoki porast se javlja u malignim bolestima jetre prim. i sec. kao i infiltrativnim bolestima npr. granulomatoze i amiloidoza ali i kod abscesa jetre.

Blagi porast je nespecifičan i javlja se u neholestatskoj cirozi kao i neholestatskim hepatocelularnim hepatitisima te kongestivnoj srčanoj insuficijenciji.

        3.   GGT – gama glutamil transpeptidaza

GGT se nalazi u jetri ali i bubrezima, srcu, pankreasu, slezini , mozgu, i seminalnim vezikulama, a pokazuje visoku senzitivnost za hepatobilijarne bolesti.Specifičnost je mala jer su vrednosti povišene i u hroničnom alkoholizmu, bolestima pankreasa,  bubrežnoj insuficijenciji, DM ,ali je sinteza moguće indukovana i medikamentima.

       4.    Bilirubin  (detaljnije vidi  u članku o  žutici)

Nekonjugovana hiperbilirubinemija preko 70 μM / l , povećana produkcija bilirubina, poremećen transport unutar hepatocita i poremećena konjugacija.

Konjugovana hiperbilirubinemija poremećena intrahepatička ekskrecija i ekstrahepatička opstrukcija.

Prehepatička/povišen nekonjugovani bilirubin, normalne AST ALT GGT i ALP, a uzrok hemoliza ili urođeni poremećaji – SY Gilbert, SY Crigler Najjar.

Hepatička hepatocelularna hiperbilirubinemija gde je prevashodno povišen konjugovani bilirubin ali i ALT AST a uzrok su  najčešće  akutni i hronični hepatitisi  i ciroza jetre

Holestatska hiperbilirubinemija povišen bilirubin,  porast GGT , ALP i holesterola  može biti intrahepatička uzrokovana holestatskim formama hepatitisa, PBC i benignom rekurentnom holestazom i sepsom, a ekstrahepatična najčešće bilijarnom kalkulozom holangiokarcinomom, tumorom glave pankreasa.

       5.     Albumini

Sintetišu se u jetri 12 do 15 grama za 24h i dobar su pokazatelj hepatičke funkcije.

Poluživot u serumu iznosi 20 dana te nisu validni pokazatelj u akutnim bolestima jetre dok u hroničnim ukazuju na  sintetsku funkciju jetre.

Njihova niska vrednost karakteristična je za bolesnike sa cirozom jetre i ascitesom.

      6.    Faktori koagulacije i PV

U bolestima jetre PV po Quicku je važan u proceni koagulacije.

U akutnim bolestima hepatocelularnim, PV ako je produženo ukazuje na razvoj akutne insuficijencije jetre, a u hroničnim ukazuje na lošu prognozu bolesti.

Faktor V nam pomaže u razjašnjenju  hepatocelularnog oštećenja od deficita vitamina K.

      7.    LDH-laktat dehidrogenaza

Ona  ima malu specifičnost u bolestima jetre a visoke vrednosti se javljaju kod hepatocelularne nekroze, maligniteta, i hemolizne anemije. Za diferencijalnu dijagnozu akutnih hepatitisa značajan je odnos ALT i LDH.

Ako je ALT/LDH odnos veći od 1,5 – moguć je virusni hepatitis a manji od 1,5- ishemijski i medikamentozni hepatitis.

Zakažite Vaš specijalistički pregled gastroenterologa.