Skip links

Šta je difuzioni traktografski imidžing (DTI) i kada se primenjuje?

Ključne reči: magnetna rezonancija, glava, mozak, kičmena moždina, difuzioni traktografski imidžing, DTI

Difuzioni traktografski imidžing (DTI) је jedina tehnika koja omogućava neinvazivni prikaz nervnih puteva (traktova) koji međusobno povezuju centre u mozgu zadužene za različite funkcije, kao što su kontrola pokreta, govora, vida… Oštećenje neke od ovih veza može dovesti do njihovog delimičnog ili potpunog poremećaja.

Ova tehnika pregleda omogućava sagledavanje stepena ugroženosti nervnih puteva od strane patoloških promena poput tumora, bolesti nervnih vlakana…

Ukoliko je neophodno hirurško lečenje, DTI pomaže neurohirurškom timu da preciznije isplanira operaciju, istovremeno maksimalno štedeći značajne nervne puteve.

Parametri koji se dobijaju pomoću ove tehnike omogućavaju razlikovanje i praćenje demijelinizacionih procesa (kao što je npr. multipla skleroza – MS), što neurolozima obezbeđuje informacije o statusu bolesti i daljoj terapiji.

Za izvođenje DTI neophodan je urađen MRI pregled endokranijuma sa intravenskim kontrastnim sredstvom, u skorijem vremenskom periodu. Nije neophodna posebna priprema. Za ovaj pregled posebno se ne daje kontrastno sredstvo.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj MR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj nalaza? 

Zbog složenosti analize DTI, nalazi se izdaju 1-2 dana nakon pregleda.

Zašto je dobro uraditi ovaj MR pregled u Euromediku?

U našoj ustanovi, na adresi Višegradska 20, ovaj pregled se radi na najsavremenijem aparatu. Stručni tim, koji čine posebno edukovani i najiskusniji radiološki tehničari i lekari radiolozi, koji su eksperti u različitim oblastima ove dijagnostike, uz podršku renomiranog fiziko-hemičara, mogu Vam pružiti maksimalno pouzdane informacije vezane za sam pregled i tumačenje MR nalaza, uz usmena objašnjenja i dalje smernice, a uvek su tu za potrebne konsultacije.