Prof. dr Tatjana Stošić-Opinćal

Specijalista radiologije
subspecijalista neuroradiologije

5 godina na poslovima lekara i 31 godina na poslovima specijaliste radiologije i neuroradiologije.
1985-1989. Institut za radiologiju i onkologiju.
1989-2000. Urgentni centar KC Srbije.
2000-2015. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KC Srbije.

Reference:

Autor ili koautor u knjigama i monografijama.

Autor ili koautor 157 radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima

Održao više predavanja po pozivu na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu

60 stručnih radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima na CC, SCI, medline listi

Autor ili koatur u 228 radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima

Doktorirao 1997. godine na temu: "Kompjuterizovana tomografija u ranoj dijagnostičkoj proceni povreda kičmenog stuba”, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Magistrirao 1992. godine na temu: "Rendgenološka dijagnostika insulinoma - komparacija sa dinamskim testovima i hirurškim nalazom”, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetna rezonanca u oblasti neuroradiologije i radiologije glave i vrata:
MR glave
MR kičme
MR brahijalnog pleksusa
MR angiografija glave i vrata
MR venografija
MR splanhnokranijuma
MR spektroskopija mozga