Prim. dr sci. med. Milorad Čivčić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 4 godina iskustva na poslovima lekara opšte prakse.
• Oko 35 godina iskustva na poslovima lekara spec. radiologa.
• Radio oko 27 godina u Kliničkom Centru Srbije (KCS). Naučna biografija:
• Magistrirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1992. godine na temu: "Ultrazvučno istraživanje uticaja životnog doba i pola na volumen i kontraktilnost žučnog mehura"
• Doktorirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1997. godine na temu: "Značaj ultrasonografije u diferencijalnoj dijagnostici akutnog abdomena.
• Zvanje primarijusa dobio 2002. godine
• Naučno zvanje naučnog saradnika dobio 2015. godine

Reference:

Autor i koautor 60 stručnih radova - 36 domaćih i 24 međunarodna (simpozijumi, kongresi i časopisi )

Autor poglavlja u monografiji: "Opstruktivni ikterus - dijagnostika i interventna radiologija".

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Klasična radiologija
Ultrazvučna dijagnostika