Prim. dr sc. med. Milorad Čivčić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 4 godina iskustva na poslovima lekara opšte prakse.
• Oko 35 godina iskustva na poslovima lekara spec. radiologa.
• Radio oko 27 godina u Kliničkom Centru Srbije (KCS).

Reference:

Autor poglavlja u monografiji: "Opstruktivni ikterus - dijagnostika i interventna radiologija".

Autor i koautor 60 stručnih radova - 36 domaćih i 24 međunarodna (simpozijumi, kongresi i časopisi )

Naučno zvanje naučnog saradnika dobio 2015. godine

Zvanje primarijusa dobio 2002. godine

Doktorirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1997. godine na temu: "Značaj ultrasonografije u diferencijalnoj dijagnostici akutnog abdomena.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1992. godine na temu: "Ultrazvučno istraživanje uticaja životnog doba i pola na volumen i kontraktilnost žučnog mehura"

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Klasična radiologija
Ultrazvučna dijagnostika