Mr sci. dr Brankica Vasić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Lekar u hitnoj službi ZC u Kosovskoj Mitrovici od 2002. do 2005. godine.
• Lekar na specijalizaciji iz radiologije 2005-2009. godine (Medicinski fakultet Beograd)
• Specijalista radiologije od 25.06. 2009. godine.
• Subspecijalista neuroradiologije od 2015. godine (odbranjen rad uže specijalizacije pod naslovom: „Imidžing susceptibilnosti visoke rezolucije magnetnom rezonancijom na 3 Tesla u preoperativnom gradiranju glijalnih tumora mozga“).
• Od 2009. do 2015. godine radila je u Kliničkom centru Srbije na odeljenju za magnetnu rezonanciju, odsek za bolesti centralnog nervnog sistema.
• Od 1.06.2015. radi u Euromediku kao specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije.
Naučna biografija:
• Magistar medicinskih nauka od 2012. godine sa magistarskom tezom pod naslovom: „Značaj difuzionog imidžinga i protonske spektroskopije u magnetnoj rezonanciji kod diferenciranja tumora mozga glijalnog porekla supratentorijalne lokalizacije“.
• Stručno se usavršavala na seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu.
• Učesnik je više domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma, autor i koautor više naučnih radova.

Reference:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja neuroradiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja neuoradiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetna rezonancija glave - endokranijuma (sa posebnim akcentom na primenu magnetne rezonancije u onkologiji, epilepsiji, multiploj sklerozi, demenciji)
Ciljani MR pregledi: selarne regije, orbita, PC uglova, paranazalnih sinusa
Magnetna rezonancija krvnih sudova glave
Magnetna rezonancija krvnih sudova vrata
Magnetna rezonancija kičmenog stuba:(vratnog, grudnog, lumbosakralnog dela)
Magnetna rezonancija nervnih pleksusa (brahijalni)
Magnetna rezonancija nervnih pleksusa (brahijalni)