Mr sci. dr Brankica Vasić

Specijalista radiologije
subspecijalista neuroradiologije

Radno iskustvo:
• Lekar u hitnoj službi ZC u Kosovskoj Mitrovici od 2002. do 2005. godine.
• Lekar na specijalizaciji iz radiologije 2005-2009. godine (Medicinski fakultet Beograd)
• Specijalista radiologije od 25.06. 2009. godine.
• Subspecijalista neuroradiologije od 2015. godine (odbranjen rad uže specijalizacije pod naslovom: „Imidžing susceptibilnosti visoke rezolucije magnetnom rezonancijom na 3 Tesla u preoperativnom gradiranju glijalnih tumora mozga“).
• Od 2009. do 2015. godine radila je u Kliničkom centru Srbije na odeljenju za magnetnu rezonanciju, odsek za bolesti centralnog nervnog sistema.
• Od 1.06.2015. radi u Euromediku kao specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije.
Naučna biografija:
• Magistar medicinskih nauka od 2012. godine sa magistarskom tezom pod naslovom: „Značaj difuzionog imidžinga i protonske spektroskopije u magnetnoj rezonanciji kod diferenciranja tumora mozga glijalnog porekla supratentorijalne lokalizacije“.
• Stručno se usavršavala na seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu.
• Učesnik je više domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma, autor i koautor više naučnih radova.

Reference:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja neuroradiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja neuoradiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetna rezonancija glave - endokranijuma (sa posebnim akcentom na primenu magnetne rezonancije u onkologiji, epilepsiji, multiploj sklerozi, demenciji)
Ciljani MR pregledi: selarne regije, orbita, PC uglova, paranazalnih sinusa
Magnetna rezonancija krvnih sudova glave
Magnetna rezonancija krvnih sudova vrata
Magnetna rezonancija kičmenog stuba (vratnog, grudnog, lumbosakralnog dela)
Magnetna rezonancija nervnih pleksusa (brahijalni)
Magnetna rezonancija nervnih pleksusa
MR spektroskopija mozga