Dr sc. biol. Biljana Macanović - embriolog

Doktor nauka-Biološke nauke

Radno iskustvo:
• 16 godina iskustva na poslovima kliničkog embriologa, GAK "Narodni Front", na Odeljenju za arteficijalnu reproduktivnu tehniku sa dnevnom bolnicom, zaposlena od 2006. na mestu embriologa, od početka programa za vantelesno oplođenje, gde je počela i usavršila se u tehnikama biomedicinski potpomognutog oplođenja i realizovala deo eksperimentalnog dela doktorske disertacije
• Prisustvovala brojnim stručnim radionicama u zemlji i inostranstvu, internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti humane reprodukcije i embriologije
• 2003-2006 godine radila kao profesor biologije
Naučna biografija:
• Trenutno pohađa specijalističke akademske studije, modul Ćelijska biologija i histologija na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
• Doktorske studije na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na programu Biologija, uže naučne oblasti Biologija ćelija i tkiva, upisala 2007/2008 godine
• Doktorska disertacija realizovana u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 173054
• 2015 godine uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Efekat mimetika superoksid dismutase na mitohondrijalni i funkcioni status humanih spermatozoida" i stekla zvanje Doktora nauka-Biološke nauke

Reference:

Kao koautor objavila 6 radova u međunarodnim časopisima, 1 rad u nacionalnom časopisu, 10 saopštenja sa međunarodnog skupa štampanih u celini, 2 saopštenja sa međunarodnog skupa štampanih u vidu abstrakta i 2 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampanih u izvodu

Dr sc. biol. Biljana Macanović - embriolog obavlja sledeće usluge:

Procedure koje se obavljaju u laboratoriji za vantelesno oplođenje i androloškoj laboratoriji
Pregled aspirata folikula tokom TVAO i identifikacija COC (cumulus jajna ćelija kompleksa)
Kultura jajne ćelije, embriona i kultura blastociste
Obrada, priprema i inseminacija jajne ćelije (konvencionalni IVF)
Obrada i priprema jajne ćelije i intracitoplazmatska injekcija spermatozoida u ocitu (ICSI)
Selekcija i priprema embriona za embriotransfer i embriotransfer
Postupak kontrolisanog zamrzavanja (vitrifikacije) jajnih ćelija
Obrada, priprema i postupak krioprezervacije embriona i blastociste - vitrifikacija embriona
Obrada i priprema ćelija i postupak krioprezervacije spermatozoida
Postupci odmrzavanja, obrade i pripreme reproduktivnih ćelija i embriona za procedure in vitro oplođenja ili embriotransfera
Analiza spermograma
Analiza morfologije spermatozoida, izrada spermocitograma
Obrada sperme metodama ("swim up", gradijentom gustine i duplog ispiranja, "swim down" i "one step swim up")
Monitoring uslova u laboratorijama, kao i rada svih uređaja u embriološkoj i androloškoj laboratoriji